ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 - „Избор на доставчик на Интернет за нуждите на община Никола Козлево“

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 тел./05328-20178, факс : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1

04.03.2013 г. , село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на Интернет за нуждите на община Никола Козлево“, по реда на глава осма "а" от ЗОП с обща прогнозна стойност 19680 (деветнадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева) лв. без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка с предмет: „предмет „Избор на доставчик на Интернет за нуждите на община Никола Козлево“;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта при следните критерии:

Основен критерий за оценка и класиране на офертите на участниците е икономически най-изгодната оферта.

Т - Най-ниска предложена месечна такса за осигуряване на Интернет - тегло 50 точки. – Таксата има три компонента – Т= Т община+Т кметства+Т цдг

Ти= (Тмин/Тпредложена)*50

Технически параметри - тегло 50 т.

В- Време за активиране и предоставяне на услугата – 40 т. – оценява се в дни

Ви= (Вмин/Впредложена)*40

ГД – Гарантиране доставката на Интернет – 10 т. описва начина по който ще се достави Интернет до трите позиции.

Оценява се техническата възможност за доставка на интернет – при съществуваща към момента възможност се дават 10 точки, за всяко бъдещо изграждане на точки за достъп се намаля с 2 точки оценката.

Формула за оценка:  КО(крайна оценка)= Т + В + ГД ≤ 100 точки

  1. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 12.03. 2013 год.;
  2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЯВАТА

До всички

Участници в обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на Интернет за нуждите на община Никола Козлево“

Относно – корекция на техническа грешка в Приложение №2 от документацията

Уважаеми дами и господа,

Поради допусната техническа грешка в Приложение №2  е изпусната детската градина в село Никола Козлево. Текста в т.3 на Приложението се допълва с изпуснатата детска градина и става

3. Осигуряване на достъп до интернет на ЦДГ в община Никола Козлево, намиращи се в селата Вълнари, Каравелово, Крива река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица и Църквица - да се осигури доставка на международен и български симетричен (1:1) неограничен Интернет трафик, доставен със скорост  15 Mbps (във всяка от двете посоки).

Възложител съгласно

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

ВАЖНО!!! До всички

Участници в обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на Интернет за нуждите на община Никола Козлево“

Относно – краен срок за подаване на оферти

Уважаеми дами и господа,

Поради допусната техническа грешка в указанията към публичната покана е указан срок за подаване на оферти до 14.00 часа на 11.03.2013 година, който трябва да се чете като до 14.00 часа на 12.03.2013 година (срокът указан в утвърдената и публикувана публична покана).

Възложител съгласно

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 4 от ЗОП

Качена на 30.12.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.02.2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 15.05.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 15.06.2015 г.