Процедура на ОПРЧР и ОПНОИР - BG05M9OP001-2.018 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1


Обява - Общински училища и детски градини

Качено на 21.05.2018 г.


Обява - Неправителствени организации

Качено на 21.05.2018 г.


Обява - Работодатели

Качено на 21.05.2018 г.


Протокол от оценка на заявления

Качено на 29.05.2018 г.