Покана за участие в осмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg
Изх.№425 от 14 юли 2016 година
ПОКАНА
До …………………………………
Общински съветник
Общински съвет Никола Козлево
Уважаеми господине, госпожо,
На 28 юли 2016 година от 9.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:
Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2016 - юни 2016 година.
Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2016 г.
Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2016/2017 година.
Докладни.
Председател:……………..
Стефан Стефанов


ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

Уважаеми господине, госпожо,


На 25 август 2016 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

 

 

1. Отговор на питане на Фераим Сали

2. Преразглеждане на Решение № 93 по Протокол № 14 от 28.07.2016 г.

3. Докладна записка с Вх. № 455 от 09.08.2016 г.

Приложение

4. Докладна записка с Вх. № 456 от 09.08.2016 г.

Приложение

5. Докладна записка с Вх. № 457 от 09.08.2016 г.

6. Докладна записка с Вх. № 473 от 24.08.2016 г.

7. Докладна записка с Вх. № 474 от 24.08.2016 г.

Председател:..................................

Стефан Стефанов