Покана за участие в единадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо,

На 29 ноември 2016 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам единадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

  1. Приемане на информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2016 г.
  2. Приемане на информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.
  3. Докладна с вх.№528 от 25.10 .2016 година, за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево.
  4. Приемане на  тримесечен – отчет, подробен анализ на резултатите и доклад за дейността на общинското предприятие на основание чл.16 от Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие ,,Никола Козлево".
  5. Докладна за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево.
  6. Докладна за промяна в ръководството на комисиите на общинския съвет.
  7. Други докладни с входящ номер до 12.00 часа на 22.11.2016 година

- Докладна с вх.№ 514 от 06.11.2016 г.

- Докладна с вх.№540 от 07.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 541 от 07.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 543 oт 07.11.2016 г.
Приложение

- Докладна с вх.№ 546 от 14.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 547 от 16.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 548 от 16.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 549 от 16.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 550 от 16.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 553 от 17.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 554 от 17.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 555 от 17.11.2016 г.

Приложение

- Докладна с вх.№ 556 от 18.11.2016 г.

- Докладна с вх.№ 557 от 18.11.2016 г.

- Докладна с Вх. № 559 от 21.11.2016 г.

- Докладна с Вх. № 561 от 22.11.2016 г.

- Докладна с Вх. № 562 от 22.11.2016 г.

- Докладна с Вх. № 564 от 23.11.2016 г.

- Докладна с Вх. № 565 от 28.11.2016 г.

 

 

 


Председател:……………..

Стефан Стефанов