Направиха първа копка за рехабилитация на пътна отсечка в с. Вълнари

Кмета на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш съвместно с кмета на с. Вълнари – Недрет Джелил направиха първа копка за рехабилитацията на ул. „Аврора” в с. Вълнари. На тържественото откриване на строителството присъстваха кметове и кметски наместници от съставните села на общината, съветници от местния парламент и жители на селото.

В обръщението си към присъстващите, г-н Каракаш каза:

Днес на 11.04.2013 год. стартираме рехабилитацията на ул. „Аврора” в с. Вълнари, която е етап от реализацията мащабния проект на община Никола Козлево, за подобряване на пътната инфраструктура в квартали с компактно ромско население. Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия, както и до подобряване на транспортната инфраструктура на с. Вълнари. Изказвам съжаление, че проекта не бе финансиран с европейски средства, но финансовата политика, която води община Никола Козлево позволява да бъде изпълнен със собствено финансиране.

Обекта „Рехабилитация на ул. „Аврора” от км. 0+000 до км. 0+ 462 с. Вълнари“  е улица от основният транспортно-комуникационен план на ромската махала в с. Вълнари, Община Никола Козлево, с обща дължина 462 м.

Строително монтажните работи, които ще се изпълнят са следните:

-Подравняване и уплътняване на съществуващата пътна настилка в компрометираните участъци;

-Полагане на бордюри от двете страни на улицата;

-Полагане на изравнителни пластове до ниво отговарящо на котите за всяка точка, дадени в таблицата на работния проект, минус дебелината на плътния асфалтобетон;

-Уплътняване и полагане на неплътен и плътен асфалтов пласт;

-Изграждане на пешеходни тротоари от двете страни на уличното платно;

Стойността му е в размер на 151 900 (сто петдесет и една хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Фирмата изпълнител е „Пътно поддържане – Нови пазар” ООД.