Покана до медиите - 13.09.2013 г.

 

 

Покана до медиите

 

13.09.2013 г.

Встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001

”Децата билингви”

На 18.09.2013 г. от 11.00 часа в Заседателната зала /№1/ на Община Никола Козлево ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001 ”Децата билингви”, на която могат да присъстват медии, граждани представители на различни институции. Проектът е на обща стойност 172 837,48 лева и се финансира по линия на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира на 08.04.2013 г. и е с продължителност 14 месеца и 22 дни. Общата цел е подпомагане адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, повишаване мотивацията им за ефективно участие в образователния процес, намаляване риска за отпадане от училище и създаване на условия за успешната им социализация. Проектът цели подпомагане равния достъп до образование и процеса на интеграция на децата от етническите малцинства на територията на Община Никола Козлево.

Водеща организация е Община Никола Козлево, а проектът се изпълнява в партньорство с ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Слънчево детство”, ЦДГ „Пролет”, ЦДГ „Ален мак”, ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Щастливо детство”. Целевата група обхваща 250 деца от детските градини в Община Никола Козлево и 24 учители, работещи с деца от етническите малцинства.

Основните дейности, включени в изпълнението са:

Дейност 1. Подобряване на външната среда на ЦДГ „Зорница” - с. Никола Козлево, ЦДГ „Здравец” - с. Църквица и ЦДГ „Радост” - с. Пет могили. Подобряване на вътрешната среда в 7-те детски градини. В рамките на дейността ще бъдат извършени различни дейности във всички детски градини за осигуряване на сравнима като условия за обучение и грижа материална база. По този начин се осигурява равният достъп до образование и обучение на децата от етнически малцинства и подходящи условия, за провеждане на дейностите за съхраняването и развитието на културната им идентичност, както и за добро овладяване на българският език.

Дейност 2. Организиране и провеждана на клубни и кръжочни форми "Да се учим заедно" за изучаване на български език..

Дейност 3. Обучение на 24 учители от детските градини в общината за работа в мултикултурна среда.

Дейност 4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства, за подпомагане на процеса на културно самоопределяне на децата и техните семейства чрез изучаване на фолклорното богатство на различните етнически групи, живеещи на територията на общината.

Дейност 5. „Родители на училище”

Дейност 6. Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност.

Дейност 7. Информираност и публичност.

Дейност 8. Етносите.

Дейност 9. Подбор на персонал.

Дейност 10. Организация и управление на проекта.

За информация:

Драгомир ДрагановРъководител на проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001 ”Децата билингви”,

GSM: 0889260230,

e-mail: drago_drago1984@abv.bg

 

Покана до медиите

 

13.09.2013 г.

Встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001

”Децата билингви”

На 18.09.2013 г. от 11.00 часа в Заседателната зала /№1/ на Община Никола Козлево ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001 ”Децата билингви”, на която могат да присъстват медии, граждани представители на различни институции. Проектът е на обща стойност 172 837,48 лева и се финансира по линия на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира на 08.04.2013 г. и е с продължителност 14 месеца и 22 дни. Общата цел е подпомагане адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, повишаване мотивацията им за ефективно участие в образователния процес, намаляване риска за отпадане от училище и създаване на условия за успешната им социализация. Проектът цели подпомагане равния достъп до образование и процеса на интеграция на децата от етническите малцинства на територията на Община Никола Козлево.

Водеща организация е Община Никола Козлево, а проектът се изпълнява в партньорство с ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Слънчево детство”, ЦДГ „Пролет”, ЦДГ „Ален мак”, ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Щастливо детство”. Целевата група обхваща 250 деца от детските градини в Община Никола Козлево и 24 учители, работещи с деца от етническите малцинства.

Основните дейности, включени в изпълнението са:

Дейност 1. Подобряване на външната среда на ЦДГ „Зорница” - с. Никола Козлево, ЦДГ „Здравец” - с. Църквица и ЦДГ „Радост” - с. Пет могили. Подобряване на вътрешната среда в 7-те детски градини. В рамките на дейността ще бъдат извършени различни дейности във всички детски градини за осигуряване на сравнима като условия за обучение и грижа материална база. По този начин се осигурява равният достъп до образование и обучение на децата от етнически малцинства и подходящи условия, за провеждане на дейностите за съхраняването и развитието на културната им идентичност, както и за добро овладяване на българският език.

Дейност 2. Организиране и провеждана на клубни и кръжочни форми "Да се учим заедно" за изучаване на български език..

Дейност 3. Обучение на 24 учители от детските градини в общината за работа в мултикултурна среда.

Дейност 4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства, за подпомагане на процеса на културно самоопределяне на децата и техните семейства чрез изучаване на фолклорното богатство на различните етнически групи, живеещи на територията на общината.

Дейност 5. „Родители на училище”

Дейност 6. Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност.

Дейност 7. Информираност и публичност.

Дейност 8. Етносите.

Дейност 9. Подбор на персонал.

Дейност 10. Организация и управление на проекта.

За информация:

Драгомир ДрагановРъководител на проект BG051PO001-4.1.05-0188-С0001 ”Децата билингви”,

GSM: 0889260230,

e-mail: drago_drago1984@abv.bg