СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2015

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2015 година

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/ списъците за произвеждане на изборите се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата и се отпечатват от Национална база данни /НБД/ „Население”. В разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от ИК е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК „ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” по смисъла на чл. 396 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

Предвид цитираните разпоредби, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА са извън категорията лица по § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК.