Община Никола Козлево е одобрен за финансиране проект – „Ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ, с. Пет могили“

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

 

 

07.03.2014 г.

С Решение №1/05.03.2014 г. на управителния съвет на проект „Красива България”

Община Никола Козлево е одобрен за финансиране проект – „Ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ, с. Пет могили“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Обща стойност на проекта е 179 484 лева (87 947 лева финансиране от МТСП и 91 537 лева съфинансиране от кандидата), като стойността за СМР е 170 510 лева, а за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ – 8 974 лева

През 2012 година беше извършено обследване за енергийна ефективност на ЦДГ „Радост” в село Пет могили, според което актуалното състояние съгласно Скала на енергопотреблението по първична енергия на сградата е „Е”, като се очаква след изпълнение на препоръчаните енергоспестяващи мерки да бъде издаден сертификат „В”, което означава, че сградата ще може да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А”.

С одобряване за финансиране на проекта, сградата на ЦДГ “Радост“ село Пет Могили, ще отговаря на изискванията нормативните изисквания на Наредба 7 за детски градини, за поддържане температура в сградата от 20 градуса, с минимални разходи на енергия. Основната цел на проекта е да се подобри средата за обучение на децата от ЦДГ „Радост“ село Пет Могили община Никола Козлево.

ВАЖНО! С реализацията на проекта община Никола Козлево ще има подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в община Никола Козлево.