ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.8 1, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Никола Козлево съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО (ОУПОНК) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Никола Козлево и Екологична оценка към ОУПОНК.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа в сградата на Община Никола Козлево, стая 31 считано от 27.11.2015 г. до 11.12.2015 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 11.12.2015 г. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Никола Козлево се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОЛ и ЕО може да видите на интернет страницата на Община Никола Козлево: http://nikolakozlevo.bg/bg/useful_information/el-buletin/obqva-obsyjdane-OUPONK.

 


1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Никола Козлево -ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Никола Козлево -TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОНК-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОНК-Културно наследство-ТОМ II

5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Никола Козлево

6.Нетехническо резюме към Екологичната оценка към Общ устройствен план на Община Никола Козлево

7. Приложения към Екологична оценка.

 

Качена на 27.11.2015 г.