О Б Я В А за свободно работно място

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

О Б Я В А

за свободно работно място

За длъжността  Старши специалист „Местни данъци и такси” в община Никола Козлево

I. Изисквания:

1. Образование –  средно икономическо или по-високо;

2. Трудов стаж – минимум 1 година по специалността;

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

3.1. Професионален опит: Кандидата да е работил в звено за местни данъци и такси към общинска администрация или в ТД на НАП;

3.2. Компютърна грамотност – Работа с програмен продукт „Матеус” или сходен такъв.

II. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Кмета на община Никола Козлево;

2. Копие от диплома за завършено образование;

3. Професионална автобиография;

4. Копие от трудова или служебна книжка.

 

Документите се приемат в общинска администрация Никола Козлево,                 до 19.02.2016 г. на адрес с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември” № 5, стая                     № 1 – Деловодство

Телефон за контакти: 05328/ 20 - 02

 

Качена на 03.02.2016 г.