Община Никола Козлево ще разработва с европейски пари нов План за развитие

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

Съобщение до медиите

05.11.2013 г.

Община Никола Козлево ще разработва

с европейски пари нов План за развитие

Стартира проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-13-1/ 28.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Общата стойност на проекта е 66 411 лева. Реализацията му е в периода до 28.05.2014 г., като основната дейност е изработването на „План за развитие на община Никола Козлево 2014-2020”. След провеждане на обществени проучвания ще се изготвят и „Механизъм за наблюдение и контрол на общински политики” и „Правила за работа на Обществен комитет”. Предвижда се и провеждането на еднодневно обучение на служители от администрацията, общински съветници и граждани.

За информация:

Таня Иванова-Христова

Тел. 05328 2002/ Вътр. 117