СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Никола Козлево

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

ДИРЕКЦИЯ  „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ”obankozlevo@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Никола Козлево

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

(ДВ, бр. 57/04 г.,изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Никола Козлево, област Шумен

Пълен пощенски адрес: с.Никола Козлево, обл. Шумен, пл. “23 септември” № 5

Тел/факс/e-mail: 05328-2002; факс: 05328-2020; obankozlevo@abv.bg

Лице за връзка: Рейхан Юсуф – гл. спец. ”ИКНС” при община Никола Козлево

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на община Никола Козлево се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Шумен.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Никола Козлево, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.

Етапите на изпълнение на плана са:

 1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият устройствен план на Община Никола Козлево е с общински териториален обхват в област Шумен.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

Няма

д) основни цели на плана/програмата;

Главната цел на екологичната оценка на ОУП Никола Козлево е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Общата цел на ОУП е да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво и устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Плана за развитие на община Никола Козлево (2014 – 2020г.) и другите стратегически и планови документи, визиращи комплексното социално-икономическо развитие и устройствено планиране на Община Никола Козлево. Във връзка с това изработването на ОУП е насочено към превръщането му в документ на община Никола Козлево, прилаган за регулиране на обществените отношения при по – нататъшна урбанизация на територията. Ще се хармонизират политиките за пространствено развитие на територията, с оглед постигане на балансираност и устойчивост. Освен това новият ОУП ще допринесе за прилагане на заложени в нормативната база и утвърдени в практиката на устройственото планиране принципи за развитие и устройване на жизнената среда в сферата на обитаването, труда, обслужването и отдиха в съответствие със съвременните критерии, норми, нормативи и стандарти.

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Никола Козлево е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

 • Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;
 • Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;
 • Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;
 • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;
 • Опазване обектите на културното наследство;
 • Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Никола Козлево ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Кмета на община Никола Козлево.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 • Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.
 • Решение на Общински съвет Никола Козлево на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:

Община Никола Козлево, област Шумен, Пълен пощенски адрес: с.Никола Козлево, област Шумен пл. “23 септември” № 5, в сградата на община Никола Козлево в стая 31 всеки работен ден от 8.00 до 17 часа. Лицe за контакти: Рейхан Юсуф – гл. спец. ”ИКНС” при община Никола Козлево.

 1. 6. Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 10.11.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Никола Козлево, област Шумен, Пълен пощенски адрес: с. Никола Козлево, област Шумен пл. “23 септември” № 5, в деловодството на община Никола Козлево всеки работен ден от 8.00 до 17 часа, Лицe за контакти: Рейхан Юсуф – гл. спец. ”ИКНС” при община Никола Козлево. Телефон за връзка 05328/20-02 е-mail: obankozlevo@abv.bg

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Не техническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП.

 

Качено на 10.11.2015 г.