Обучение по ключови компетенции преминаха служители на Община Никола Козлево

30 служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”. Курсът се проведе в периода 27-29 септември 2013 г. в комплекс „Гранд Хотел Варна”. Мероприятието се явява част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 73 458.66 лева.

Отдалечеността от големите областни центрове и икономически по-мощните райони, предизвиква интензивна миграция, насочена предимно към големите агломерационни центрове в страната и чужбина. Наблюдава се последователна линия на напускане на община Никола Козлево от хора в работоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина и по-големите градове на страната. В резултат на тези процеси е регистрирана трайна тенденция на намаляване броя на хората със средно специално и висше образование. Липсата на подготвени и мотивирани кадри обуславя необходимостта от обучения по ключови компетенции за местната администрация.

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските служители в община Никола Козлево за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения. Чрез дейностите по проекта ще бъдат обхванати общо 108 служителя, които ще се обучават в Института по публична администрация и ще получат специални сертификати.