ОБЯВЛЕНИЕ РИОСВ

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА РЕКРЕАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“  В ПИ 000079 ЗЕМЛИЩЕ С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

ИМОТЪТ Е С ПЛОЩ 13,000 ДКА, КАТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПОСТРОИ СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА  ПЛОЩ 250 КВ.М. И РЗП 450 КВ.М.  СГРАДАТА ЩЕ СЪДЪРЖА ХОТЕЛСКА ЧАСТ С КАПАЦИТЕТ 30 ЛЕГЛА, РЕСТОРАНТ СЪС СЪЩИЯ КАПАЦИТЕТ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА С КАПАЦИТЕТ 70 МЕСТА, ЗАЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.

За контакти С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ  ШУМЕН, ПЛ.“23 СЕПТЕМВРИ“ №5

Телефон, факс и e-mail.05328/20-22, obankozlevo@mail.bg

Лице за контакти. САША ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр. ШУМЕН, ул. „СЪЕДИНЕНИЕ“ 71, тел. +35954831954, e-mail riosv-shn@ikon.bg

Приложение: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6

 

Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ТУРХАН КАРАКАШ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.Пълен пощенски адрес.

С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ  ШУМЕН, ПЛ.“23 СЕПТЕМВРИ“ №5

3. Телефон, факс и e-mail.

05328/20-22, obankozlevo@mail.bg

  1. 1. Лице за контакти.

САША ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

  1. 1. Резюме на предложението.

ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА РЕКРЕАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“  В ПИ 000079 ЗЕМЛИЩЕ С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

ИМОТЪТ Е С ПЛОЩ 13,000 ДКА, КАТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПОСТРОИ СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА  ПЛОЩ 250 КВ.М. И РЗП 450 КВ.М.  СГРАДАТА ЩЕ СЪДЪРЖА ХОТЕЛСКА ЧАСТ С КАПАЦИТЕТ 30 ЛЕГЛА, РЕСТОРАНТ СЪС СЪЩИЯ КАПАЦИТЕТ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА С КАПАЦИТЕТ 70 МЕСТА, ЗАЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„ЦЕНТЪР ЗА РЕКРЕАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ С. НИКОЛА КОЗЛЕВО ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЛРАНИРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ДО 2013 ГОДИНА И ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА В ПОСОКА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕКРЕАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ, КОЕТО БИ ДОВЕЛО ДО УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА КАТО ЦЯЛО, НА УВЕЛИЧАВАНЕ ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО,

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

В ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 2007-2013 ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕРИТЕ Е СЕКТОР „ТУРИЗЪМ“ СЪС ЗАЛОЖЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РЕКРЕАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ С. НИКОЛА КОЗЛЕВО. СЪЩИЯТ Е ПРЕДВИДЕН И В ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА В ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВРЪЗКА НА ИМОТ 000079 С ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА /ЕЛ.МРЕЖА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА/, КАКТО И ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МЕСТНОСТТА, ОБУСЛАВЯТ  ИЗБОРА НА ТОЗИ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ИНВЕСТИТОРА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО,  КАТО ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН, БЕЗ АЛТЕРНАТИВА.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В ИМОТ 000079 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА, НИКОЛА КОЗЛЕВО. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ Е НЕОБХОДИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ.

6. Описание на основните процеси (по проспектни

данни), капацитет.

ПРЕДВИЖДА СЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА,

НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА  ПЛОЩ 250 КВ.М. И РЗП 450 КВ.М.  СГРАДАТА ЩЕ СЪДЪРЖА ХОТЕЛСКА ЧАСТ С КАПАЦИТЕТ 30 ЛЕГЛА, РЕСТОРАНТ СЪС СЪЩИЯ КАПАЦИТЕТ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА С КАПАЦИТЕТ 70 МЕСТА, ЗАЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща

пътна инфраструктура.

НЕ СЕ НАЛАГА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЪЙ КАТО ЗА ДОСТЪП ДО ОБЕКТА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОБЩИНСКИ ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ГРАНИЧЕЩИ С ИМОТА, СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ТРАЙНА НАСТИЛКА.

8. Програма за дейностите, включително за строи-

телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-

становяване и последващо използване.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ ПО ОДОБРЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТАНЦИИ ПРОЕКТИ

9. Предлагани методи за строителство.

ПРЕДВИЖДА СЕ ПРИЛАГАНЕТО НА СТАНДАРТНИ МЕТОДИ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ.СТРОИТЕЛСТВОТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ОДОБРЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТИ.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПО ВРЕМЕ  НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

ОТ БЪДЕЩИЯ ОБЕКТ НЕ СЕ ОЧАКВА ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. ФОРМИРАНИТЕ ПРИ ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ ЗЕМНИ МАСИ ЩЕ СЕ ИЗВОЗВАТ НА УКАЗАНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване

на отрицателните въздействия върху околната среда.

ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СЕ ОЧАКВАТ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. ДЕЙНОСТТА НЕ Е СВЪРЗАНА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ ИЛИ ДИСКОМФОРТ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод,

добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,

третиране на отпадъчните води).

НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ИНВЕСТИЦИОННО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с

инвестиционното предложение.

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗРАБОТВАНЕТО, СЪГЛАСУВАНЕТО НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИАТА НА ОБЕКТА НЕ СЕ ДОПУСКА ДИСКОМФОРТ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

КАТО РИСК МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ВЕРОЯТНОСТТА ДАДЕНА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ СВЪРЗАНА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА ОКАЖЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИЛИ НАСЕЛЕНИЕТО НА С НИКОЛА КОЗЛЕВО

РИСК Е ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА СЪМНИТЕЛНО ИЗВЪНРЕДНО СЪБИТИЕ (ВЪЗНИКНАЛО ИЛИ НЕИЗБЕЖНО), КОЕТО МОЖЕ ДА ИМА НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И/ИЛИ ЧОВЕКА. ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ РИСКОВИ СИТУАЦИИ, СЕ ПРЕДВИЖДА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И  НСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ.

С ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКА И МЕТОДИ НЕ СЕ ОЧАКВА РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО.

ИМОТЪТ, В КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ИЛИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им

към площадката или трасето на обекта на инвестиционното

предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000079 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО Е СОБСТВЕНОСТ НА ИНВЕСТИТОРА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО. ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТА НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ СЪСЕДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КОИТО СЪЩО СА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

НЯМА ОУП - ПУП

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

и др.; Национална екологична мрежа.

ИМОТ № 000079, ЗЕМЛИЩЕ С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НЕ ПОПАДА В ОБХВАТА НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ИЗГРАЖДАЩИ  НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ПОВЛИЯ ВЪРХУ

КАЧЕСТВОТО И РЕГЕНЕРАТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА НЕ СА ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАДНОРМЕНОТО ИМ ЗАМЪРСЯВАНЕ.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ. СПОРЕД ПЗР НА ЗООС “НУЛЕВАТА АЛТЕРНАТИВА” Е ВЪЗМОЖНОСТТА ДА НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА ПРЕДВИДЕНА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. НУЛЕВАТА АЛТЕРНАТИВА ПО ПРИНЦИП МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ. ПРИ СПАЗВАНЕ НА

ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ НЕГАТИВНО ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАМЪРСЯВАНЕТО ИЛИ УВРЕЖДАНЕТО ИМ, ПОРАДИ КОЕТО В СЛУЧАЯ НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. ОСВЕН ТОВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТА ЩЕ ИМА СОЦИАЛЕН

ЕФЕКТ, СВЪРЗАН С ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ Е СВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ОКАЗВАЩА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХОРАТА И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ. РЕАЛИЗАЦИЯТА НА  ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА СЪЗДАДЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕТО НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО И БЛИЗКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА. НЕ СЕ ЗАСЯГАТ ТЕРИТОРИИ,

ЗОНИ И/ИЛИ ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ХИГИЕННО-ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЕКТА НЕ СЕ ОЧАКВА ПРОМЯНА НА ПОЧВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, АКО СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА СЕ

ОСЪЩЕСТВЯТ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ.

НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НЕ СЕ ОЧАКВА.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ НЕ СЕ ОЧАКВА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, ВОДИ, ПОЧВАТА, ЗЕМНИ НЕДРА, ЛАНДШАФТ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.

НЕ СЕ ЗАСЯГАТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТА НЕ СЕ ОЧАКВАТ НАДНОРМЕНИ НИВА НА ШУМ, ВИБРАЦИИ, ИЛИ ПОЯВА НА ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТА НЕ БИ ПОВЛИЯЛА ВЪРХУ КАЧЕСТВАТА НА ПОЧВАТА И ЗЕМНИТЕ НЕДРА. ЗЕМНИТЕ ИЗКОПНИ МАСИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ ПРИ ИЗКОПНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЩЕ СЕ ИЗВОЗВАТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА.

СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ Е СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТИ, ОКАЗВАЩИ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛАНДШАФТА В РАЙОНА.

ОСНОВНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА ЩЕ БЪДАТ ТЕХНОГЕННИ, ВРЕМЕННИ И ТО САМО В ЗОНАТА НА ИЗКОПИТЕ.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИМОТА, В КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СА УСТАНОВЕНИ НАХОДИЩА И МЕСТООБИТАНИЯ НА РЕДКИ И ЗАЩИТЕНИ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ СЕ ОЧАКВА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РАЙОНА.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,

включително на разположените в близост до обекта на

инвестиционното предложение.

ИМОТ № 000079, ЗЕМЛИЩЕ  С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, В КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ ПОПАДА В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и

временно, положително и отрицателно).

НЕ СЕ ОЧАКВА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

НЕ СЕ ЗАСЯГАТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИЛИ ОБЕКТИ,ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;

населени места (наименование, вид - град,

село, курортно селище, брой жители и др.).

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН. СЪЩОТО НЯМА ДА ЗАСЕГНЕ В НЕГАТИВЕН АСПЕКТ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО И СЪСЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

5.Вероятност на поява на въздействието.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ ОТРИЦАТЕЛНО  ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕФЕКТА ОТ НЕГО Е ИЗЦЯЛО ПОЛОЖИТЕЛЕН. ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е ВЪЗМОЖНО САМО ВРЕМЕННО ЗАМЪРСЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПРАШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА И СЛАБО ПОВИШАВАНЕ НА ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, НО ТО ЩЕ Е МИНИМАЛНО И КРАТКОТРАЙНО. ПРИ ПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ

ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ НЯМА ДА ВЪЗНИКНАТ СИТУАЦИИ СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИ ЗАМЪРСЯВАЩИ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

6. Продължителност, честота и обратимост

на въздействието.

НЕ СЕ ОЧАКВА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ И СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТИ И ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ НЕ СЕ ОЧАКВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА ОКАЖА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. ПРИ СПАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ НОРМИ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, РИСК ОТ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НЯМА ДА ИМА. С

ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТА ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЩЕ СЕ ОСИГУРИ:

· СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;

· ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ В РАЗРЕШЕНИЯТА,

ИЗДАДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ;

· МИНИМИЗИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

8. Трансграничен характер на въздействията.

ПРЕДВИД ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА И ХАРАКТЕРА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЕ ОЧАКВАТ ТРАНСГРАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, КАКТО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО, ТАКА И ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.