ОБЯВА

На основание Протокол № 6 от 18.09.2018 г. за прекратяване на Граждански договори и чл. 8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЕЦ ЗА УЧАСТИЕ В

ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

Доброволец  може  да  е  всяко  дееспособно  навършило  18  години физическо  лице,  което  е  клинично  здраво,  не  страда от  психично  заболяване  и  не  е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи  от  Министерството  на  отбраната  (МО)  не  могат  да  членуват  в  доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за членство в Доброволно общинско формирование - Приложение № 1;

2. Формуляр за кандидатстване по образец - Приложение № 2;

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Желаещите, следва да подадат по описания ред документите си в Общинска администрация Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, Кабинет № 1 - Деловодство от 16.11.2018 г. до 30.11.2018 г.

След приключване на срока за подаване на заявления, разглеждането им, определяне на одобрените кандидати и предложения за сключване на договори, ще се извърши от комисия определена със Заповед на Кмета на общината от специалисти на общината и представител на РСПБЗН - Каолиново.

За информация, консултации и въпроси - Николай Славов - Старши експерт в Дирекция „ФСД и АО” в община Никола Козлево.

 

Приложения:

1. Заявление за членство в Доброволно формирование - образец;

2. Формуляр за кандидатстване в Доброволно формирование - образец;

3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни - образец.