ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002,

факс : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ОБЯВА

На основание Заповед № РД - 125/28.03.2016г. на Кмета на Община Никола Козлево и чл. 8 от НАРЕДБАТА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ, бр. 50 от 03 юли 2012 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В

ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

Доброволец  може  да  е  всяко  дееспособно  навършило  18  години физическо  лице,  което  е  клинично  здраво,  не  страда от  психично  заболяване  и  не  е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи  от  Министерството  на  отбраната  (МО)  не  могат  да  членуват  в  доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за членство в Доброволно общинско формирование - Приложение № 1.

2. Формуляр за кандидатстване по образец - Приложение № 2.

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.

7. Писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение.

8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

9. Актуална снимка с размери 3,5 x 4,5 см.

Желаещите да станат доброволци, следва да подадат по описания ред документите си в Общинска администрация Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, Кабинет № 1 - Деловодство, от 01.04.2016 г. до 14.04.2016 година.

След приключване на срока за подаване на заявления разглеждането им, определяне на одобрените кандидати и предложения за сключване на договори, ще се извърши от комисия определена със Заповед на кмета на общината от специалисти на общината и представител на РСПБЗН гр.Каолиново.

За информация, консултации и въпроси - Николай Славов - Специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ" в община Никола Козлево.

Приложение:

1. Заявление за членство в Доброволно общинско формирование - по образец.

2. Формуляр за кандидатстване в Доброволно формирование – образец.

3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни – образец.

 

Качена на 01.04.2016 г.