Публично обсъждане „Проекта на Бюджет за 2013 год.”

На 05.02.2013 год. в сградата на Община Никола Козлево се проведе публично обсъждане с местната общност във връзка с „Годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2012 год.” и „Проекта на Бюджет за 2013 год.” На обсъждането присъстваха кметове на кметства, директори на целодневни детски градини и училища, общински съветници и жители на Община Никола Козлево. Кметът на община Никола Козлево – Турхан Каракаш, заедно със своя екип направи анализ на изпълнението на отчета през  2012 год. и представи плана на Бюджет 2013 год. Въпроси и предложения не липсваха, като същите бяха отразени в протокол, който заедно със другите материали ще бъде внесен в деловодството на Общински съвет Никола Козлево на 08.02.2013 год. и разгледан на 21.02.2013 год.