МОТИВИРАН ДОКЛАД към предложение за приемане на Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

ДИРЕКЦИЯ „УТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ”

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


МОТИВИРАН ДОКЛАД

ОТ

ТУРХАН ФАХРЕДИН КАРАКАШ - КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

към предложение за приемане на Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Към настоящия момент в община Никола Козлево няма приета Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на Общински предприятия. Общината е предприела действия за създаването на такива предприятия. Нормативната уредба на общинските предприятия се съдържа в Закона за общинската собственост. Тя урежда основните начала за тяхното създаване, функциониране и управление, като в тази връзка съществува необходимост от по-детайлно нормативно уреждане на тези въпроси на местно ниво,  което налага приемането на Наредба.

.

І. НОРМАТИВНА ОБОСНОВКА

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 46 от 2007 г).

(2) Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 51. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 54 от 2008 г.) (1) Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет.

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.

(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 54 от 2008 г.) Общинското предприятие може да осъществява дейност по:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм., бр. 54 от 2008 г.) (1) В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 101 от 2004 г.) Директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет.

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

ІІ. ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА.

Създаването на общи и еднакви правила за организацията и дейността на общински предприятия в общината, ще създаде по-добри условия за упражняване на дейността им, тяхното управление и осъществяването на контрол върху дейността им от страна на Кмета  на общината и общинския съвет.

ІІІ. МОТИВИ за приемане на Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево

1. Определяне на минимални изисквания за създаване, управление и осъществяване контрол на Общинските предприятия;

2. Синхронизиране на общинските разпоредби с новото законодателство в областта на създаването и управлението на Общински предприятия;

3.Повишаването на контрола и правомощията на кмета на общината и упълномощените от него лица в процеса на създаването, дейността и управлението на общинските предприятия.

ІV. ЦЕЛИТЕ, които се поставят с приемането на Наредбата за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево са свързани със създаване на подходящи, нормативно регламентирани правила за общинските предприятия, които са предпоставка за повишение на общинските приходи, по-ефективно управление на собствеността, повишаване качеството и разширяване на общинските услуги. Подобряване на ефективността от контролната дейност от страна на Кмета и Общински съвет.

V. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА.

Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА:

1. В условията на финансова и икономическа криза е необходимо Община Никола Козлево да предприеме мерки за намаляване на разходите и повишаване на приходите в Общинския бюджет.

2. Създаването на общински предприятия, предоставя възможност за постигане на по-добра оперативност, ефективност, икономичност в работата и печеливша стопанска дейност.

VІІ. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Настоящият проект за Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево не противоречи на нормите на Европейския съюз .

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА закона за нормативните актове, проектът на Наредба е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/, като  по този начин е дадена възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище.


Каним всички заинтересовани на 29.10.2014г. 10:30ч. в сградата на общинската администрация, където ще се състои обществено обсъждане на Проекта на Наредбата.

ТУХАН КАРАКАШ /П/

Кмет на община Никола Козлево


Изготвил, /П/

Татяна Николова

Директор дирекция „УТ и СпД“


Съгласувал, /П/

Петър Димитров

Секретар на Община Никола Козлево

 

 

Качен на 14.10.2014г.