ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища, относно приемане на Проект на Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за периода 2021-2028 г.

Проектът на Програмата, ведно с мотивирания доклад са публикувани на интернет    страницата на     Община     Никола     Козлево     www.nikolakozlevo.bg., раздел „Проекти на Наредби и Програми“.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата покана на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на OA - Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 20 септември (понеделник) 2021 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 19.08.2021 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Мотивиран доклад

 

Програма