ПОКАНА

 

 

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Доклада от Кмета на Община Никола Козлево, относно приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Никола Козлево 2021-2025 г

Проектът на Програмата, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС - Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 15 септември (сряда) 2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 12.08.2021 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Мотивиран доклад

 

План за действие

 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Никола Козлево  2021- 2025 год.