ОБЯВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЯВА

 

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателя на ОбС – Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево.

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево Доклад от Председателя на ОбС – Никола Козлево

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Публикувано на 23.10.2017 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

Мотиви