Обява на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища  по Доклада от Кмета на Общината, относно:

Обсъждане и приемане на промяна проект за промяна на Правилника за организация и дейността на общински съвет Никола Козлево .

Мотиви за приемане на проект за промяна на Правилника за организация и дейността на общински съвет Никола Козлево са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево Доклад от председателя на общински съвет Никола Козлево.

Предложения и становища се приемат до 21.08.2017 год.  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@abv.bg или в деловодството на Общински Съвет Никола Козлево – 9955, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” №5.

Публикувано на 20.07.2017 год.

Обсъждането ще се състои на 22 август (август) 2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Мотивиран доклад.

Предложение промяна  правилник.