ПОКАНА

На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Председателят на ОбС - Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево

Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Председателя на Общински съвет - Никола Козлево с Вх № 95 от 05.04.2021 г., е публикуван на интернет    страницата    на     Община     Никола     Козлево     http://www.nikolakozlevo.bg/bg/city_council/proekti_i_naredbi/

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 20 април (вторник) 2021 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА: Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по- кратък от 14 дни.” В конкретния случай се касае за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно административно производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

Публикувано на 05.04.2021 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.Мотивиран доклад


Проект на наредба