Проект на Наредба за създаване управление и осъществяване контрол на Общински предприятия на Община Никола Козлево.

                                                                                                                                                       Проект
 
Н А Р Е Д Б А
ЗА СЪЗДАВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
 
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
  Чл.1. Наредбата урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, управлението,
 организацията и контрола върху дейността на общинските предприятия в община Никола Козлево.
  Чл.2. (1) Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в следните 
направления:
   1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения
 на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на 
свързаните с тях услуги на населението;
    2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими 
за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от 
общинския бюджет, определени от общинския съвет.
        (2) На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции, представляващи част от
 административно-техническото обслужване на населението от общината.
        (3) Общинските предприятия могат да имат собствен печат, на който е отбелязано
наименованието на предприятието и организационната му форма.
 
 
РАЗДЕЛ ІІ
СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
        Чл. 3. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на
 местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетните сметки и фондове на 
община Никола Козлево.
        (2) Общинско предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на общинския
 съвет по предложение на кмета на общината.
        (3) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и не е самостоятелно
 юридическо лице.
        (4) Преобразуването на общинските предприятия се извършва чрез сливане, разделяне или 
вливане в друго общинско предприятие.
        (5) С решението за преобразуване или закриване на предприятието се определя 
правоприемството на активи и пасиви, уреждането на трудовите правоотношения с персонала и други.
        (6) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, 
приет от общинския съвет.
        (7) С правилника по ал.6 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 
численият състав, както и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско
 имущество.
        (8) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на общинските предприятия 
имущество е общинска собственост по смисъла на Закона за общинската собственост и за него се прилага 
наредбата по чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост, приета от Общински съвет Никола Козлево.
        (9) Предоставянето на общински имоти и вещи за управление от общинските предприятия 
се извършва по реда на Закона за общинската собственост, като в приложение към правилника по ал.6 се
 вписват предоставените на общинското предприятие имоти и вещи.
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
        Чл. 4. Дейността на общинските предприятия се координира и контролира от кмета на 
общината или определен от него заместник – кмет, съобразно Закона за общинската собственост, тази наредба и 
Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие.
        Чл. 5. (1) Общинските предприятия се управляват от директор, който се назначава и 
освобождава от кмета на общината. 
        (2) Управлението се възлага с трудов договор, сключен по Кодекса на труда, след 
провеждане на публичен подбор по реда и при условията на настоящата наредба.
        (3) Публичния подбор се открива със заповед на кмета на общината, която се публикува в
 поне един местен ежедневник и на официалния сайт на община Никола Козлево.
        Чл. 6. Публичния подбор се провежда в три етапа:
         1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
 изисквания;
         2. представяне от кандидатите на концепция за развитието и дейността на общинското
 предприятие за три годишен период; 
         3. интервю с кандидатите.
         Чл. 7. (1) Със заповедта по чл.5, ал.3 се определят условията на които следва да отговарят
 участниците в публичния подбор, необходимите документи, мястото и срокът за представянето им.
        (2)  Не могат да бъдат директори на общинските предприятия лица, които:
         1. са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер,
 са лишени от правото да упражняват търговска дейност или да заемат материално отчетническа
 длъжност;
         2. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;
         3. участват в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
         4. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на 
търговски дружествата;
         5. заемат друга длъжност или извършват дейност, която съгласно Конституцията или
 специален закон е несъвместима с правното им положение;
        Чл.8. След изтичане на срока за подаване на документи за участие в публичния подбор,
 кмета на общината назначава комисия за провеждане на подбора.
        (2) Комисията се състои от 5 до 7 членове, включително председател и секретар.
        (3) В състава на комисията задължително се включва правоспособен юрист и двама 
общински съветници.
        (4) Комисията за провеждане на публичния подбор:
         1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на публичния подбор;
         2. предоставя на кандидатите информация за предприятието;
         3. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите концепции за
 развитието и дейността на общинското предприятие за три годишен период и провежда интервю 
с кандидатите;
         4. предлага за одобрение от кмета на общината представилия се най-успешно на проведения 
публичен подбор кандидат и класирането по ред на следващите участници;
        (5) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове.
        (6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на 
присъстващите членове.
        (7) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения,
 подписан от всички присъстващи на заседанието членове.
        (8) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за 
неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с публичния подбор.
        Чл. 9. (1) Заявленията за участие в публичния подбор, заедно с необходимите документи
 се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и предприятието, 
за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 
        (2) За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името 
на подателя, датата и часът на приемането му.
        (3) На първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, 
комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички
 необходими документи, удовлетворяващи изискванията, посочени в чл. 7 от наредбата.
        (4) До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички 
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на 
изискванията, определени в чл.7 от наредбата.
        (5) Комисията се произнася с решение за допускането или недопускането на кандидата до
 участие в публичния подбор в три-дневен срок. 
        (6) Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено. 
        (7) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено в тридневен срок, като в уведомлението
 се посочва: мястото и срокът, в който те могат да получат информация, срещу декларация за неразгласяването
 й за предприятието, за което кандидатстват.
        (8) Когато няма подадени заявления за участие в публичния подбор или няма допуснати 
кандидати, комисията предлага на кмета на общината да удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни.                           
        (9) Съобщение за удължаването на срока по ал.8 се публикува в един местен ежедневник и 
на официалния сайт на община Никола Козлево. 
        (10) В случай, че отново в срока по ал.8 няма подадени заявления за участие или няма
 допуснати кандидати, кметът на общината прекратява процедурата за публичен подбор и взема решение за 
провеждане на нова процедура по реда на наредбата.
        Чл. 10. (1) В тридневен срок от провеждането на публичния подбор, комисията представя
 на кмета на общината протокол за определяне на представилия се най-успешно кандидат на 
проведения публичен подбор и класирането по ред на следващите участници. 
        (2) На база представените документи за окончателното класиране на кандидатите,
 в двуседмичен срок кметът на общината сключва трудов договор със спечелилия публичния подбор кандидат 
за срок от три години.
        (3) В случаите на чл.9 ал.10 от наредбата, когато процедурата за публичен подбор е 
прекратена, кметът на общината може да назначи временно изпълняващ длъжността директор на 
предприятието за срок до приключване на новата процедура за подбор.
        Чл. 11. (1) Договорите с директорите на общинските предприятия се прекратяват с изтичане 
срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.
        (2) Директорът на общинското предприятие назначава останалите служители по трудов
 договор и утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно определената численост и структура на 
общинското предприятие от общинския съвет при спазване изискванията на Кодекса на труда, 
Правилника за устройството и дейността и на други действащи актове и правила.
        Чл. 12. Директорът на предприятието има следните права и задължения: 
         1. ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в 
съответствие с решенията на Общинския съвет Никола Козлево и заповедите на Кмета на Община Никола
 Козлево или определен от него заместник-кмет;
         2. представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, 
финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;
         3. осъществява оперативното ръководство на дейността на предприятието;
         4. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Правилник за вътрешния 
ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на 
стопанската му дейност;
         5. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за 
деловодната дейност и документооборота в предприятието;
         6. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за
 система за финансово управление и контрол на предприятието;
         7. посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, 
адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;
         8. организира изготвянето, актуализирането и представянето на:
          а) проект на план сметка за съответната финансова година;
          б) отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието на всяко тримесечие;
          в) длъжностно щатно разписание за утвърждаване от кмета на общината; 
          г) при наличието на обстоятелства, изискващи корекции в численността и структурата на
 персонала, директорът представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината въз основа на
 което последният внася в общинския съвет предложение за промяна на правилника в частта, касаеща
 числения състав и структурата на предприятието;
          9. Организира и провежда възлагането на обществени поръчки след изрично 
упълномощаване от кметa на общината:
         10. сключва договори за отдаване под наем на имоти или вещи – общинска собственост,
 предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за общинска 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
         11. утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието;
         12. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието; 
         13. налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството 
си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
         14. изпълнява и други служебни задачи, възложени му от кмета на общината или определен
 от него заместник-кмет.
 
 
РАЗДЕЛ ІV
ФИНАНСИРАНЕ
 
        Чл. 13. Общинското предприятие е местна дейност и прилага бюджетна сметка по смисъла
 на Закона за общинските бюджети.
        Чл. 14. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на своя правилник и 
в съответствие със заложените в годишния общински бюджет средства за конкретния вид общинска
 дейност.
        Чл. 15 Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 
        Чл. 16. Предприятието се финансира от бюджета на общината в рамките на утвърдената
 бюджетна сметка за годината. Промените по приходната и разходната част на бюджета се извършват по
 предложение на кмета на общината след мотивирано искане на Директора на предприятието и се утвърждават от
 общинския съвет.
        Чл. 17. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от 
осъществена стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанската дейност се превеждат по 
бюджетната сметка  на общината.
        Чл. 18. Предприятието съставя тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджетната 
си сметка, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния 
разпоредител – кмета на общината.
        Чл. 19. Източници на приходите на общинските предприятия са:
         1. приходи от дейността;
         2. приходи от наеми;
         3. средства предоставени от общинския бюджет;
         4. други приходи.
        Чл. 20. Общинските предприятия реализират разходи за осъществяването на дейността си
 и  управление на предоставеното общинско имущество.
 
РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
        Чл. 21. Контрол по спазването на настоящата наредба се осъществява от кмета на община 
Никола Козлево или упълномощен от него заместник-кмет.
        Чл. 22. Длъжностните лица, които са действали в нарушение на наредбата носят 
дисциплинарна отговорност.
 
 
РАЗДЕЛ VІ
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
        Чл. 23. Общината създава и поддържа публичен регистър за общинските предприятия.
        Чл. 24. Редът за водене и съхраняване на регистъра се определя с наредба издадена от
 министъра на регионалното развитие и благоустройството.
        Чл. 25. (1) За общинските предприятия се води картотека.
        (2) Картотеката по предходната алинея се води чрез дела (досиета) на отделните общински
 предприятия, които съдържат:
         1. копие от решението на Общински съвет – Никола Козлево за създаване на предприятието;
         2. документите, удостоверяващи предоставеното за управление общинско имущество;
         3. копия от всички решения на Общински съвет – Никола Козлево заповеди на Кмета на 
Община Никола Козлево, отнасящи се до дейността на общинското предприятие;
        Чл. 26. Регистърът и картотеката на общинските предприятия са публични.
 
 
 
 
РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
         § 1. Наредбата се приема на основание гл. VІ от Закона за общинската собственост и влиза в сила 
14 дни след приемането.В този срок следва да бъде публикувана в местния печат.
         § 2. Наредбата е приета с решение №    по Протокол №     от    .   .2014г. на Общински съвет 
Никола Козлево
         § 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Никола Козлево.


Качен на 14.10.2014г.