ОБЯВА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие „Социални дейности“.

Мотивите за приемане на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево Доклад от Кмета на Община Никола Козлево с Изх. № 91-00-121 от 26.06.2018 г.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 11 юли (сряда) 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Община Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 26.06.2018 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

 

Правилник ОП- соц. дейности


Мотивиран доклад

 

Протокол от обществено обсъждане