ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево.

Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с Изх. № 61-00-231 от 21.11.2019 г., е публикуван на интернет    страницата    на     Община     Никола     Козлево     www.nikolakozlevo.bg .

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 23 декември (понеделник) 2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 21.11.2019 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

 

Мотивиран доклад


Проект на наредба