ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

ПОКАНА


На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем на имоти и вещи – общинска собственост

Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с Изх. № 61-00-103 от 04.06.2020 г., е публикуван на интернет    страницата    на     Община     Никола     Козлево     www.nikolakozlevo.bg .

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 06 юли (понеделник) 2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 04.06.2020 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

 

Мотивиран доклад


Приложение

 

Протокол