ОБЯВА

На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево.

Мотивите за приемане на изменение в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево доклад от Председателят на общински съвет Никола Козлево с Изх. № 267 от 09.10.2018 г.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@abv.bg, в информационният център или в деловодството на общински съвет Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 24 октомври (сряда) 2018 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 09.10.2018 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 


Мотивиран доклад

 

Наредба - промяна

 

Протокол от обсъждане 24.10.2018г.