ПОКАНА


На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях.

Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с

Изх. № 61-00-147 от 30.07.2020 г., е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 01 септември (вторник) 2020 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 30.07.2020 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Мотивиран доклад

 

Проект на наредба

 

Протокол