П О К А Н А


Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево кани всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект на Правилник за дейността и работата на Общински съвет Никола Козлево, което ще се състои на 16.12.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Правилник, ведно с мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет    страницата    на     Община     Никола     Козлево     www.nikolakozlevo.bg и  е предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения Проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 13.12.2019 г. и на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

Доклад

 

Проект - правилник