Проект на Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за 2014-2020 г

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

 

 

О Б Я В А

14.07.2015 г.

Във връзка с чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на община Никола Козлево обявява на заинтересованите лица, органи и организации, че е разработен проект на Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за периода 2014-2020 г.

Проектът на Програмата е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения и коментари по проекта на програмата в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 30.09.2015 г.

 


Проект на Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за 2014-2020 г

 

Решение № ШУ 12 - ЕО/2015 г.

Качено на 12.11.2015 г.