Обява за изменение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево.

 

ОБЯВА

На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево.

Мотивите за приемане на изменение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево, са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево доклад от Председателят на общински съвет Никола Козлево с Изх. №...  от 28.03.2019 г.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@abv.bg, в информационният център или в деловодството на общински съвет Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 12 април (петък) 2019 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 28.03.2019 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

Мотивиран доклад


Изменение