ПОКАНА

На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево.


Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с

Изх. № 61-00-25 от 13.02.2024 г., е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg, раздел Общински съвет - проекти на наредби и програми.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 15 март (петък) 2024 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.


Мотивиран доклад


Проект на наредба

 

Публикувано на 13.02.2024 г.


Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

Протокол 15.03.2024 год.