П О К А Н А


На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Председателя на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Правилник Никола Козлево.

Проект на Правилник, ведно с мотивирания доклад от Председателя на Общински съвет Никола Козлево с Изх. № 210 от 09.09.2020 г., е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obs@nikolakozlevo.bg или в деловодството на общински съвет  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 24 септември (четвъртък) 2020 г. от 09.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 09.09.2020 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.


Мотивиран доклад


Проект на правилник