Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 на ОбС Никола Козлево за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлево


 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. ,,23-ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02,

факс: 05328 20-20

www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 


СЪОБЩЕНИЕ:


Съгласно чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Никола Козлево, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Никола Козлево, което ще се състои на 21.11.2016 г. от 10 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.


Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ .


Предложения и становища  се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 18 ноември 2016 година или на e-mail:obankozlevo@mail.bg

 

 

Мотивиран доклад

 

НАРЕДБА № 3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВO

 

 

Качени на 07.11.2016 г.