ПОКАНА

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево.

Мотивирания доклад от Председателя на община Никола Козлево, ведно с проект на Наредбата е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg, раздел „Общински съвет“,  „Проекти на наредби и програми“.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата покана на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 29 ноември 2022 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.


Мотивиран доклад

Публикувано на 15.11.2022 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК.