ПОКАНА

На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево.

Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Кмета на Община Никола Козлево с Изх. № 61-00-265 от 16.12.2022г. е публикуван на интернет    страницата    на     Община     Никола     Козлево     www.nikolakozlevo.bg , Раздел „Общински съвет“, „Проекти на наредби и програми“

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на ОбС  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 17 януари (вторник) 2023 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Публикувано на 16.12.2022 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.


Доклад


Проект на наредба