ОБЯВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (Приет с Решение № 86 по Протокол № 9 от 26.07.2018 г. на Общински съвет Никола Козлево, изменен с Решение № 140 по Протокол № 14 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Никола Козлево)

 

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Кмета на Община Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и Управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие ,,Социални дейности“.

Мотивите за приемане на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие „Социални дейности“ са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево Доклад от Кмета на Община Никола Козлево с Изх. № 61-00-167 от 21.06.2019 г.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obankozlevo@mail.bg или в деловодството на община  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 8 юли (понеделник) 2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Община Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 21.06.2019 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

 

Мотивиран Доклад
Проект правилник

 

 

 

Протокол от заседание - качен на 08.07.2019 г.