ОБЯВА - Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане на Проекта за Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Никола Козлево, което ще се състои на 26 март (сряда) 2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Проектът на Наредбата, ведно с  мотивирания доклад към него, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ и е  предоставен за информация в „Центъра за услуги и информация  на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Предложения и становища по предложения Проект се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 25 март 2014 година и на   e-mail: obankozlevo@mail.bg

Доклад

Проект