Обява за обсъждане за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02,

факс: 05328 20-20  e–mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

 

 

 

ОБЯВА

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни,  чрез настоящото публикуване, Кмета на Община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще се състои на 22 август (понеделник) 2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.

Мотивираният доклад, е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево  http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища  се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 19 август 2016 година или на e-mail:obankozlevo@mail.bg

 

Мотиви

Наредба

 

Качени на 22.07.2016 г.