Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година

 

О Б Я В А

На основание  Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево

Председателят на Общински съвет – Никола Козлево

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Никола Козлево за 2018 г., на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 12.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево.

Материали по отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Никола Козлево за 2018 година са публикувани на сайта на община Никола Козлево.

 

Докладна