изх.№333/06.12.2018 г.

ОБЯВА


На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно Предложение за изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo

Мотивите за приемане на Предложение за изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo, са посочени в публикувания на интернет страницата на община Никола Козлево доклад от Председателят на общински съвет Никола Козлево с Изх. № 332 от 06.12.2018 г.

Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obsnk@nikolakozlevo.bg, в информационният център или в деловодството на общински съвет Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

Обсъждането ще се състои на 20 декември (четвъртък) 2018 г. от 9.30 ч. в стаята на Председателя на общински съвет Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Публикувано на 06.12.2018 г.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

Мотивиран доклад

 

Проект на наредба