ПОКАНА

На основание чл.26, ал. 3 и ал. 4 от Закон за нормативните актове, Председателя на ОбС- Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за изменение и допълнение на Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на заседание на Общинския съвет – Никола Козлево с Решение № 11 по протокол№ 4 от 22.12.2023 г.


Проектът на Наредба, ведно с мотивирания доклад от Председателя на ОбС- Никола Козлево е публикуван на интернет страницата на община Никола Козлево www.nikolakozlevo.bg, раздел Общински съвет - проекти на наредби и програми.


Предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: obs@nikolakozlevo.bg или в деловодството на ОбС -  Никола Козлево –  с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, ет. 2.


Обсъждането ще се състои на 21 юни (петък) 2024 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинската администрация.


Публикувано на 07.06.2024 г.


Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.


Мотивиран доклад


Проект на правилник