Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 

Заповед
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

 

 

Заповед


Проектодоговор

Заявление - физически лица

Заявление - юридически лица

Тръжна документация

 

Заповед спечелили търга