Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

Заповед
Декларация
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация
Заповед

Декларация

Проектодоговор

Заявление - физически лица

Заявление - юридически лица

Тръжна документация