Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 

Заповед
Декларация
Проект на договор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация

Заповед

Декларация

Проект на договор

Заявление - физически лица

Заявление - юридически лица

Тръжна документация