Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ IX - общ. от квартал 45 с площт 990кв.м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 

Заповед
Заявление
Тръжна документация
Заповед за спечелили търга

 

 

Заповед


Заявление физически лица

 

Заявление юридически лица


Тръжна документацияПроектодоговор

 

Заповед - спечелили търга