Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на гаражна клетка находящ се в УПИ III в кв. 41 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, област Шумен


Заповед


Заявление


Тръжна документация

 

Заповед спечелил търга