Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 

Обява
Заповед
Декларация
Проектодоговор
Заявление - физически лица  - PDF - DOCX
Заявление - юридически лица - PDF - DOCX
Тръжна документ

 

Обява

 

Заповед


Заявление - физически лица  - PDF - DOCX

Заявление - юридически лица - PDF - DOCX

Проектодоговор

 

Тръжна документ

 

Заповед спечелил търга