Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд.


Заповед
Декларация
Проектодоговор
Заявление - физически лица
Заявление - юридически лица
Тръжна документация


ЗаповедЗаявлениеТръжна документация


Списък на пасища и мери

 

Заповед спечелили търга